REGULAMIN

§1 Obowiązywanie regulaminu

 1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.semtak.pl, zwanego dalej Serwisem, jest PL GRAFIX Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk zwana dalej PL GRAFIX.
 2. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej semtak.pl i dotyczy oferowanych  usług i produktów przez firmę PL GRAFIX.
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.
 4. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług przez firmę PL GRAFIX zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do PL GRAFIX następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, adres strony www, numer telefonu którą reprezentuje.
 5. Dane osobowe przekazywane w Formularzu i newsletterze są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij zapytanie”, „wyślij”, lub inny element potwierdzający wysłanie wiadomości będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz PL GRAFIX, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest PL GRAFIX.
 6. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
 8. Złożenie zamówienia, opłacenie faktury lub dokonanie płatności jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją poniższego regulaminu.

§2 Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Przesłanie zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się chwilę otrzymania wiadomości e-mail od Klienta, z potwierdzeniem chęci nabycia wcześniej określonej usługi lub produktu i dokonanie za nią płatności.
 3. Czas realizacji jest podawany podczas ustalania warunków współpracy lub określony w umowie. W przypadku braku ustalenia realizacji zlecenia PL GRAFIX zobowiązuje się wykonać i przesłać usługę i produkt do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym,
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 5. Systemy płatności mogą nie obsługiwać Twojej formy płatności w weekendy i święta wszystko zależy od formy płatności i banku.
 6. Wystawiamy Faktury zw z Vat (zwolnione z vat nie podlegamy temu podatkowi)
 7. Kupujący wyrażają zgodę na otrzymanie Faktury / Rachunku drogą elektroniczną (e-mail)

§3 Licencja

 1. Kupując bazę danych otrzymujesz licencję na wgląd do informacji w niej zawartych.
 2. Zakazuje się rozpowszechnianie, odsprzedawanie i udostępnianie baz osobom trzecim.
 3. Bazę danych należy wykorzystać zgodnie z prawem Polskim.

§4 Opłaty za zamówienie

 1. Wysokość opłat za bazy ustalona jest na stronie www lub w korespondencji e-mailowej.
 2. Wysokość opłat może być indywidualnie ustalona z przedstawicielem semtak.pl napisz do nas na: biuro@semtak.pl
 3. Zapłata następuje poprzez przelew na wskazane konto bankowe.

§5 Odpowiedzialność

 1. semtak.pl nie zezwala na przekazywanie informacji zawartych w realizacji zamówienia osobom trzecim jeśli nie wyrazi na to pisemnej zgody.
 2. Klient zobowiązany jest do wykorzystania informacji zawartych w realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. semtak.pl nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody związane z wykorzystywaniem danych lub też odnoszeniem się do danych znalezionych w bazach danych.
 4. Informacje zawarte w bazach danych są pobrane z ogólno dostępnych źródeł a osoby, firmy w nich zawarte należy wykorzystać zgodnie z obowiązującym  prawem.
 5. Dane zawarte w bazie danych nie są weryfikowane i sprawdzane część danych może być nieaktualnych.
 6. Firma PL GRAFIX nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów przesłanych przez klienta. To na kliencie spoczywa odpowiedzialność przesłania materiałów własnych lub z legalnych źródeł. Między innymi zdjęcia, teksty, skrypty, wtyczki, szablony i inne materiały podlegające ochronie praw autorskich.

§6 Zwroty

 1. Obróbkę zdjęć oraz fotografię produktową nie podlega zwrotowi poniesionej płatności przez klienta za usługę. Niesłuszne uwagi mogą zostać odrzucone przez PL GRAFIX i nienaniesione na wykonane już zlecenie.
 2. Wpłata za strony internetowe i sklepy nie podlegają zwrotowi gdy są już w trakcie realizacji lub zostały wykonane. Klient ma 5 dni na zgłoszenie uwag do wykonanego zlecenia. Termin oddania liczony jest od dnia podania danych logowania do systemu, zaplecza strony.
 3. Każda inny usługa wykonana zgodnie z wytycznymi klienta i na jego życzenie nie podlega zwrotowi wplata za wykonanie usługi. Po jej wykonaniu klient ma prawo do zgłoszenia uwag do 5 dni a PL GRAFIX na ich rozpatrzenie w terminie 14 dni. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji PL GRAFIX może zgłoszone uwagi nanieść odpłatnie w ustalonym terminie.
 4. Baza firm jako produkt elektroniczny nie podlega zwrotom. Wszelkie reklamacje dotyczące aplikacji należy przesłać na adres: biuro@semtak.pl. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie treści złożonej reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia.

§6 Informacje końcowe

 1. semtak.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach działania i warunkach sprzedaży. Zmiany obowiązują od chwili umieszczenia ich na powyższej stronie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu nie wpływa na pozostałe postanowienia regulaminu, a regulamin będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone.
 4. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszego regulaminu, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Leżajsku lub innym wskazanym przez firmę PL GRAFIX. Prawem właściwym dla niniejszej regulaminu jest prawo polskie.